PEDAGOG SPECJALNY

______________________________________________________________________________

 

mgr Joanna Rohaczyńska 

PEDAGOG SPECJALNY

 

 

 

PEDAGOG SPECJALNY

 

Pedagog specjalny zajmuje się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
oraz bezpośrednią pracą z uczniem, dostosowaniem sposobów i metod pracy do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości
psychofizycznych, doborem metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb
uczniów.

 

ZADANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO:

 

 

1. Współpraca z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.


2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, a także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole wspierającymi uczniów oraz z rodzicami uczniów.

W ramach tej współpracy będzie m.in.:
 rekomendować dyrektorowi działania w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
 diagnozować indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

 

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.


4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, ale także nauczycielom.

 

5. Współpracowanie z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z:
 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 placówkami doskonalenia nauczycieli,
 innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 pracownikiem socjalnym,
 asystentem rodziny,
 kuratorem sądowym i innymi.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE