PEDAGOG SZKOLNY I PRZEDSZKOLNY

______________________________________________________________________________

 

mgr Weronika Kołek

PEDAGOG SZKOLNY I PRZEDSZKOLNY

mgr Joanna Rohaczyńska

PEDAGOG SPECJALNY

 

 

 

​ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO GDY:


- Masz poczucie osamotnienia, czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
- Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
- Masz kłopoty z porozumieniem się z rodzicami, masz trudną sytuację materialną.
- Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
- Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
- Masz głowę pełną pomysłów i chciałbyś się nimi z kimś podzielić.

- Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

​ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:


Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.
 

Pedagog szkolny:
1. pomaga uczniom w redukowaniu napięć psychicznych związanych z niepowodzeniami szkolnymi,
2. pomaga uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
3. udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
4. podejmuje działania naprawcze w przypadku prezentowania przez ucznia form niedostosowania społecznego,

5. rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
6. udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
7. udziela rodzicom i opiekunom prawnym pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
8. udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

i dydaktyczne,
9. organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
10. wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE