ŚWIETLICA SZKOLNA

______________________________________________________________________________

 

mgr Sebastian Drozd

OPIEKUN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

Codziennie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki

 

1. Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
2. Realizacja planu pracy świetlicy w grupach wychowawczych.
3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.
4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny .
5. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz organizowanie zajęć w tym zakresie.
6. Uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze.
7. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
8. Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.
9. Rozwijanie i uczenie samodzielności.
10. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.
11. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
12. Rozwijanie umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
13. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami, placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami w środowisku.

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE