PIELĘGNIARKA

______________________________________________________________________________

 

mgr Emilia Gürtler

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 

 

 

PIELĘGNIARKA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU JEST DOSTĘPNA CODZIENNIE

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu wspieranie rozwoju i edukacji
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia
zdrowia uczniów. Zgodnie z nazwą istotą tej opieki są medyczne działania profilaktyczne
(prewencyjne) w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego, w tym:


profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) - ukierunkowana na wszystkich uczniów (np.
szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) oraz szkołę i rodzinę (zachęcanie do zapewniania dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i nauki);

 

profilaktyka wtórna (drugorzędową) - dotycząca uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju
zaburzeń i obejmująca wczesne wykrywanie ich objawów (testy przesiewowe, profilaktyczne
badania lekarskie) oraz działania naprawcze;

 

profilaktyka trzeciorzędowa - poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom tych zaburzeń.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE