PSYCHOLOG

______________________________________________________________________________

 

__________________

PSYCHOLOG SZKOLNY

 

 

 

 

Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum umiejętności i podejmowanych działań. Mają one charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profilaktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny. Zadania podejmowane przez psychologa w szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczycieli i rodziców. Wszystkie służą – w bliższej czy dalszej perspektywie – budowaniu dobrych relacji w szkole.

 

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOG SZKOLNY ?

 

 diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
 analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
 współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane

z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
 organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

 

 

 

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ ?

 

1. Uczeń, gdy:
 ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);

 w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
 

2. Rodzic, gdy:
 nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

 

3. Nauczyciel, gdy:
 doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE